Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.:  922 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΑΞΙΑΣ».
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. Κ2-6590/14.07.2010 έγγραφό σας (με αριθ. ημ. πρωτ. 922/15.07.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται αν επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η κεφαλαιοποίηση (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), του αποθεματικού (πλεονάσματος) που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα πάγια».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(α)   Βάσει   του    Δ.Λ.Π. 16  «Ενσώματα  πάγια»,  (παράγραφος  41),  το   πλεόνασμα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνεται στην καθαρή θέση αναφορικά με στοιχείο των ενσώματων παγίων μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στο υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη μεταφορά ολόκληρου του πλεονάσματος όταν το περιουσιακό στοιχείο αποσύρεται ή εκποιείται. Ωστόσο, μέρος του πλεονάσματος μπορεί να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την οικονομική οντότητα. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό του πλεονάσματος που μεταφέρεται είναι  η διαφορά μεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία και της απόσβεσης που βασίζεται στην αρχική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Οι μεταφορές από το πλεόνασμα αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον δε γίνονται μέσω των κερδών ή των ζημιών.
(β) Από το άρθρο 43 παράγραφος 9 του  Κ. Ν. 2190/1920  προβλέπεται ότι: «Αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του πάγιου ενεργητικού δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτή γίνεται σε εφαρμογή ειδικού νόμου. Για την εφαρμογή αυτού του νόμου, η αναπροσαρμοσμένη αξία των στοιχείων αυτών θεωρείται και αξία κτήσης τους. Κάθε τέτοια αναπροσαρμογή, που έγινε μέσα στην κλειόμενη χρήση, αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα, μαζί με την πλήρη ανάλυση της κίνησης του σχετικού λογαριασμού που περιλαμβάνεται στις “Διαφορές Αναπροσαρμογής”.»
(γ)   Με βάση την ΠΟΛ.1173/29.12.2008 (Εγκύκλιο του  Υπουργείου Οικονομικών) για την παροχή οδηγιών σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γινόταν μέχρι το τέλος του έτους 2008 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του  ν. 2065/1992,  (παράγραφος 3), σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους θα προβούν και οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους, χωρίς όμως να προβούν σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που θα προκύψει.
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι υπάρχει νομοθετικό κενό σχετικά με την κεφαλαιοποίηση του πλεονάσματος (αποθεματικού) που προκύπτει  από την αναπροσαρμογή  των ακινήτων βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και συνεπώς κατά τη γνώμη μας, η κεφαλαιοποίησή  του δεν επιτρέπεται.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ