Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1328 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 92 (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ)».
ΣΧΕΤ.:To από 7/10/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1328/08.10.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται αν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του δευτεροβάθμιου λογαριασμού της Αναλυτικής Λογιστικής με Κ.Α. 92 (Κέντρα Κόστους) για την ξεχωριστή παρακολούθηση του Κέντρου Κόστους της Διάθεσης Και του Κέντρου Κόστους της Διάδοσης (π.χ. 92.03 για την Διάθεση και 92.05 για την Διάδοση).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ανάπτυξη του λογαριασμού με Κ.Α. 92 γίνεται βάσει των προβλεπομένων  από τις παραγράφους 5.20 και 5.213 του Ε.Γ.Λ.Σ.. Η ανάπτυξη των κέντρων κόστους, πέραν των υποχρεωτικώς προβλεπομένων από τις εν λόγω παραγράφους, μπορεί να γίνεται ελεύθερα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης της κάθε επιχείρησης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ