Επάρκεια και περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης για την χορήγηση άδειας νόμιμων ελεγκτών.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η αρμόδια αρχή να κρίνει την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης, των υποψηφίων νόμιμων ελεγκτών, βάσει του άρθρου 10 του ν. 3693/2008. Η αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκησης γίνεται με πράξη της ΕΛΤΕ στην οποία ο Νόμος παρέχει το δικαίωμα αξιολόγησης, κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια[…]

‘Ημερίδα με θέμα: ‘Ποιοτικοί έλεγχοι: Ευρήματα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το 2010’.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει  τη διενέργεια ημερίδας με θέμα ‘Ποιοτικοί έλεγχοι: Ευρήματα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το 2010’.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 108/1.2.2010

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Δ.Π.Χ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ