Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1426 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του τέλους επιτηδεύματος που επεβλήθη με το Ν. 3986/2011 και του ειδικού τέλους επί των ακινήτων που επεβλήθη με το Ν. 4021/2011.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα εν λόγω τέλη καταχωρούνται στον λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. με Κ.Α. 63 «Φόροι – Τέλη». Για τον φορολογικό χειρισμό των εν λόγω τελών, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ