‘Ημερίδα με θέμα: ‘Ποιοτικοί έλεγχοι: Ευρήματα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το 2010’.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει  τη διενέργεια ημερίδας με θέμα ‘Ποιοτικοί έλεγχοι: Ευρήματα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το 2010’.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 108/1.2.2010

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Δ.Π.Χ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Επαγγελματικές Εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 258/09), με την οποία συγκροτείται η εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων. Η επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι στο γνωστικό πεδίο λογιστικής ή της ελεγκτικής, το ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος και από τρία μέλη του ΣΟΕΛ.