Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1219 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

«Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται οι μεταχρονολογημένες επιταγές που αποστέλλονται είτε σε δάνεια είτε σε factoring»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των μεταχρονολογημένων επιταγών είναι οι δευτεροβάθμιοι 33.90 «Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογημένες» και 33.91 «Επιταγές σε καθυστέρηση» οι οποίοι έχουν καθιερωθεί με γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ. Οι εν λόγω λογαριασμοί, όπως και κάθε υποχρεωτικός λογαριασμός, μπορεί βάσει των γενικών προβλέψεων του Ε.Γ.Λ.Σ.- Π.Δ. 1123/1980, [ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ περίπτωση (γ)] και την Γνωμάτευση 287/1997/ΕΣΥΛ, να αναλύεται περαιτέρω ελεύθερα κατά την κρίση των επιχειρήσεων και βάσει των πληροφοριακών αναγκών τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ