Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 140 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: PSI

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ενόψει της εφαρμογής του PSI και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί άμεσα η χρήση του 2011/2012 των ασφαλιστικών εταιρειών με τις ζημιές που θα προκύψουν από αυτό, η ………………………….. ζητά οι εν λόγω ζημίες να κατανεμηθούν σταδιακά στις καταστάσεις αποτελεσμάτων τους σε βάθος χρόνου δέκα (10) ετών. Ερωτάται κατά πόσο είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό, βάσει των λογιστικών προτύπων που διαθέτει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία (ΔΛΠ ή ΕΓΛΣ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως οι εν λόγω ζημίες πρέπει να αναγνωρισθούν στα αποτελέσματα κατά τον χρόνο που προκύπτουν, όπως αυτός ο χρόνος καθορίζεται από το λογιστικό πλαίσιο (Δ.Λ.Π.- Ε.Γ.Λ.Σ.). Καταχώρηση ζημιών στον ισολογισμό και κατανομή τους σε μεταγενέστερες χρήσεις, δεν νοείται υπό κανένα λογιστικό πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ