Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1559 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Από την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2011, εισηγμένης εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι σε σημείωση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν στην περίοδο περιλαμβάνουν κυρίως, ποσό 2.500.000 ευρώ που αφορά κόστος παροχής άδειας χρήσεως σε τρίτο για την πώληση και διανομή των προϊόντων με συγκεκριμένο σήμα στην βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική. Συγκεκριμένα αφορά την αποζημίωση του προηγούμενου διανομέα που πραγματοποιήθηκε σε υλοποίηση σχετικής συμφωνίας (σχετική σημείωση υπάρχει και στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2010). Στην εν λόγω σημείωση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης αναφέρεται σχετικά: Ο όμιλος κατά την προηγούμενη χρήση προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας παροχής άδειας χρήσεως των προϊόντων του, σε τρεις εταιρείες συγκεκριμένου οίκου, για την πώληση και διανομή των προϊόντων του με συγκεκριμένο σήμα στη Βόρεια και Λατινική Αμερική. Στα πλαίσια της υλοποίησης της νέας συνεργασίας ο όμιλος επωμίσθηκε το κόστος αποζημίωσης του προηγούμενου διανομέα. Βάσει της σχετικής συμφωνίας, στα πλαίσια της εν λόγω αποζημίωσης θα καταβληθεί στον διανομέα άμεσα το ποσό των 2.500.000 ευρώ το οποίο ως βέβαιο αντάλλαγμα αναγνωρίσθηκε στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, καθώς η εταιρεία έχοντας την σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου διανομέα μπόρεσε να υπογράψει την συμφωνία με το νέο διανομέα που αναμένεται να της αποδώσει σοβαρά οφέλη στο μέλλον. Υπό την προϋπόθεση της ομαλής ολοκλήρωσης της μεταβατικής περιόδου, με την έναρξη της περιόδου χρήσης των σημάτων από τον νέο διανομέα, ήτοι την χρήση 2011, θα καταβληθεί στον προηγούμενο διανομέα επιπλέον ποσό 2.500.000 ευρώ. Επισημαίνεται τέλος ότι πέραν των κεφαλαιοποιήσεων στα άϋλα στοιχεία ποσού 2.500.000 ευρώ την 30.06.2011, η εταιρεία κεφαλαιοποίησε στα άϋλα στοιχεία ποσό 2.500.000 ευρώ την 31.12.2009 για τον ίδιο λόγο, ήτοι ως κόστος παραχώρησης του εμπορικού δικαιώματος.

Περαιτέρω, αναφορικά με τα ανωτέρω η εταιρεία παρείχε επιστολή της με τις κάτωθι διευκρινίσεις:

Το ποσό της αποζημίωσης καταρχήν αφορά συμβατικό αλλά και νομικό δικαίωμα το οποίο απέκτησε ο Όμιλος από τρίτο έναντι σαφούς προκαθορισμένου ανταλλάγματος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σύμβαση που καταρτίσθηκε με τον προηγούμενο διανομέα αποκτήθηκε το δικαίωμα διανομής προϊόντων στην βόρεια και νότια Αμερική έναντι συγκεκριμένου ανταλλάγματος. Άρα σαφώς αφορά ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου τον έλεγχο απέκτησε η εταιρεία ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων. Η χρήση του εν λόγω δικαιώματος στη συνέχεια μεταβιβάστηκε βάσει σχετικής συμφωνίας σε τρεις εταιρείες του οίκου. Η παραπάνω συμφωνία όπως αναφέρεται σχετικά σε σημείωση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 περιλαμβάνει μια αρχική αμοιβή 5.800.000 ευρώ και ένα συνεχές πρόγραμμα απόδοσης δικαιωμάτων επί των πωλήσεων των προϊόντων του σήματος από το 2011-2019. Σε ότι αφορά τα εν λόγω δικαιώματα με την έναρξη της χρήσης των σημάτων στην τρέχουσα χρήση 2011 καταβλήθηκε ήδη στον όμιλο ποσό 3.250.000 δολάρια ενώ το συμφωνημένο ελάχιστο ύψος των δικαιωμάτων για την περίοδο 2011-2014 θα ανέλθει σε 12.700.000 δολάρια. Από το 2015 μέχρι τη λήξη της σύμβασης παραμένει η υποχρέωση καταβολής ετήσιου ελάχιστου ποσού δικαιώματος που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το μέσο όρο των προηγούμενων ετών. Άρα σαφώς αποκτήθηκε πόρος από τον οποίο θα εισρεύσουν μελλοντικά οφέλη στην εταιρεία.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η θέση του ΣΛΟΤ επί του ανωτέρω λογιστικού χειρισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τα προεκτεθέντα και χωρίς να είναι εφικτή η ανάλυση και εξέταση των πραγματικών γεγονότων από το ΣΛΟΤ, ο ενδεδειγμένος λογιστικός χειρισμός για την καταβολή και την είσπραξη ποσών για σύναψη συμβάσεων, κατά τη γνώμη μας, είναι:

Ποσά τα οποία καταβάλλονται σε διανομέα για την σύναψη σύμβασης διανομής προϊόντων, μπορούν να πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία βάσει του Δ.Λ.Π. 38. Πρόσθετα ποσά που καταβάλλονται για την πρόωρη λύση της σύμβασης διανομής αναγνωρίζονται, μαζί με το απομένον αναπόσβεστο ποσό του αρχικά αναγνωρισθέντος αΰλου, ως έξοδο στα αποτελέσματα κατά τον χρόνο της λύσης της σύμβασης. Ποσά που λαμβάνονται ως αντάλλαγμα κατά την σύναψη σύμβασης με διανομέα για διανομή προϊόντων, αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά τον χρόνο της σύναψης της συμφωνίας εφόσον κατά τον χρόνο εκείνο καθίστανται οριστικά (δηλαδή δεν υπάρχουν όροι που πρέπει να εκπληρωθούν). Τα δικαιώματα (royalties) αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν την χορήγησή τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ