Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1586πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός αρνητικού υπολοίπου καταθετικού λογαριασμού όψεως με δυνατότητα υπερανάληψης νομικού προσώπου με βιβλία Γ κατηγορίας κατά:

(α) τη διάρκεια της χρήσης.

(β) το τέλος της χρήσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο εν λόγω λογαριασμός μπορεί να αποτελεί μέρος των ταμιακών διαθεσίμων και να παρακολουθείται λογιστικά με τα ταμιακά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως). Στο τέλος της χρήσεως μπορεί επίσης να εμφανίζεται (αφαιρετικά) στα ταμιακά διαθέσιμα, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ταμιακών διαθεσίμων δεν καταλήγει εκ του λόγου αυτού σε αρνητικό. Τα προαναφερόμενα προβλέπονται από την παράγραφο 8 του Δ.Λ.Π. 7 «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», το σχετικό κείμενο του οποίου και παρατίθεται.

[Ο τραπεζικός δανεισμός γενικά θεωρείται ότι αποτελεί μία χρηματοδοτική δραστηριότητα. Όμως, σε μερικές χώρες, οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί που είναι εξοφλητέοι όταν ζητηθεί, συνιστούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της ταμιακής διαχείρισης μιας οικονομικής οντότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία των ταμιακών διαθεσίμων και των ταμιακών ισοδυνάμων.

Ένα χαρακτηριστικό αυτών των τραπεζικών διακανονισμών είναι ότι το υπόλοιπο στην τράπεζα συχνά μεταβάλλεται από θετικό σε αρνητικό (υπερανάληψη)].

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ