Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 103 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΕ.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία εμφανίζει ζημία πριν τεθεί σε εκκαθάριση. Τίθεται σε εκκαθάριση και ορίζεται σύνδικος πτώχευσης. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης εκποιεί πάγια περιουσιακά στοιχεία της και τη συγκεκριμένη χρήση εμφανίζει κέρδη τα οποία δεν μπορεί να συμψηφίσει με τη ζημία καθότι αυτή θα συμψηφισθεί με το τέλος της εκκαθάρισης. Ο ισολογισμός που εμφανίζει κατά συνέπεια τη συγκεκριμένη χρήση εμφανίζεται θετικός πράγμα που προκαλεί την απαίτηση των πιστωτών για τα χρηματικά ποσά που τους οφείλονται. Πως μπορεί να εμφανισθεί η ζημία αυτή στον ισολογισμό και στα βιβλία της επιχείρησης; Υπάρχει λογαριασμός και ποιος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ζημίες που υπάρχουν πριν την εκκαθάριση θα συμψηφισθούν με κέρδη που θα προκύψουν κατά την εκκαθάριση, ή θα προσαυξηθούν με πρόσθετες ζημίες που θα προκύψουν κατά την εκκαθάριση. Οι πιστωτές εξοφλούνται από τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας, τα οποία έχουν ήδη επηρεασθεί από τις ζημίες πριν την εκκαθάριση και επηρεάζονται επίσης συνεχώς από τις πράξεις της εκκαθάρισης μέχρι την ολοκλήρωσή της. Συνεπώς το ερώτημα δεν έχει νόημα από λογιστικής απόψεως. Για τα φορολογικά θέματα που τέθηκαν (και τα οποία δεν κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν στο ερώτημα), αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ