Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 128 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτώνται αν: (α) είναι υποχρεωτική η σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για μητρική εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ. που έχει δύο θυγατρικές εταιρείες (100%), ανεξάρτητα από τη σημαντικότητα των οικονομικών μεγεθών τους και (β) αν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των παραπάνω δύο θυγατρικών εταιρειών από Ορκωτούς Ελεγκτές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα σχετικά θέματα καθορίζονται από το Δ.Λ.Π. 27 (παράγραφοι 9 και 10) όσον αφορά την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και το Ν. 2190/1920 (άρθρα 134 παράγραφος 1β και 137), όσον αφορά την υποχρέωση ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ