Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1557 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν. 3843/2010

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός του ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του Ν. 3843/2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για το εν λόγω θέμα το ΣΛΟΤ έχει εκδώσει σχετική γνώμη την οποία και παραθέτουμε:

[Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εάν το εν λόγω πρόστιμο προσαυξάνει την αξία του ακινήτου καταχωρείται σε αύξηση της αξίας του. Αν δεν προσαυξάνει την αξία του, καταχωρείται στο λογαριασμό 81. Σε κάθε περίπτωση η (αναγνώριση) καταχώρησή τους γίνεται κατά τον χρόνο καταλογισμού τους, δηλαδή κατά τον χρόνο που προέκυψαν και όχι κατά τον χρόνο της καταβολής τους.

Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. ισχύουν κατά περίπτωση τα Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα», Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα πάγια» και Δ.Λ.Π. 40 «Επενδυτικά ακίνητα».]

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ