Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 19 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται:

(α) σε ποιο λογαριασμό παγίου εντάσσονται τα κάτωθι συστατικά μέρη φωτοβολταϊκού πάρκου: Έξοδα εγκατάστασης – Αξία panels – Αξία αντιστροφέων (inverters) – Λοιπά έργα (περίφραξη, διάδρομοι επικοινωνίας, αποστραγγιστικά) – κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες.

(β) ποιος ο συντελεστής απόσβεσης των ανωτέρω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Λόγω των μη επικαιροποιημένων διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. θεωρούμε ότι ο πλέον ενδεδειγμένος λογαριασμός για την περίπτωση είναι ο 12.01 «Τεχνικές Εγκαταστάσεις», στον οποίο μπορεί να ενταχθεί το σύνολο των εν λόγω στοιχείων με ανάλυση κατά φορολογικό συντελεστή, για τον οποίο (φορολογικό συντελεστή), αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ