Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1271 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θυγατρική εταιρεία προέβη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Ερωτάται αν στα βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, η μητρική της εταιρεία, για το ποσό της κεφαλαιοποίησης, θα αναγνωρίσει έσοδα από μερίσματα με ισόποση αύξηση της αξίας της συμμετοχής στην εν λόγω θυγατρική.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να εκφέρει άποψη για φορολογικά θέματα. Πάντως, στα βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, πρέπει να απεικονίζονται τα προβλεπόμενα από την φορολογική νομοθεσία και συνεπώς, ο προαναφερόμενος λογιστικός χειρισμός είναι επιβεβλημένος, σε περίπτωση που η εν λόγω συναλλαγή, από φορολογικής απόψεως εξομοιώνεται με διανομή μερίσματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ