Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1486 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, πραγματοποίησε πριν την έναρξή της έξοδα πρώτης εγκατάστασης. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός.

Ομόρρυθμος Εταιρεία που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας και είναι υπό εκκαθάριση, εκ παραδρομής εξέπεσε τον Φ.Π.Α. των εξόδων της χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα.

Ερωτάται ο αναδρομικός λογιστικός χειρισμός.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογιστικός χειρισμός των εξόδων πρώτης εγκατάστασης καθορίζεται από την παράγραφο 2.2.110 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο).

Ο μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. καταχωρείται στο λογαριασμό 63.98. Για τις φορολογικές συνέπειες αρμόδιο να απαντήσει είναι το υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ