Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σε συνέχεια της υπ.αρ. 114/26-02-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136/ τ. Α΄/05.06.03) και του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174/25.08.2008), όπως ισχύουν, ανακοινώνει την επιβολή πει-θαρχικής κύρωσης προστίμου ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και προσωρινής αφαίρεσης της επαγγελματικής αδείας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών στον νόμιμο ελεγκτή Χρήστο Χήτα (με αριθμό μητρώου Ε.Λ.Τ.Ε. 1896).

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης