Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνο-ντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003, όπως ισχύει, την Κανονιστική Πράξη υπ΄ αριθμ. 007/2010 και την Ανακοί-νωση υπ΄ αριθμ. 001/2016 αναφορικά με τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων ανακοινώνει ότι :

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), το οποίο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του προγράμματος διενέργει-ας ποιοτικών ελέγχων, δύναται να γνωστοποιεί στην ελεγχόμενη εταιρεία τους φακέλους που επιλέγονται για επισκόπηση, κατά την ημερομηνία έναρξης του ποιοτικού ελέγχου από τους εντεταλμένους ελεγκτές της ΕΛΤΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης