Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί ότι στην υπ.αρ. 108/9-10-2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 11 του ν. 3693/2008.
2. Την υπ.αρ. 001/2015 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ.
3. Το υπ.αρ. 2259/21-09-2015 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) με θέμα σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης των ΟΕΛ.
ενέκρινε το πρόγραμμα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ