Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Με την υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000162ΕΞ2016/Χ.Π. 261/2-2-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τρο-ποποιείται η υπ΄αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000028ΕΞ2015/12-1-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί της σύστασης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο, ως ακολούθως:

Α. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ σε αντικατά-σταση του κ. Κωνσταντίνου Καραμάνη.

Β. Προστίθεται νέο μέλος ο κ. Δημήτριος Δράκος, Ορκωτός Ελεγκτής, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δημήτριο Παρασκευόπουλο, μέλος του Συμβούλιου του Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ.

Γ. Το έργο της Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Μαρτίου 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000028ΕΞ2015/12-1-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικο-νομικών.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης