Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στην υπ.αρ. 114/26-02-2016 συνεδρίαση του Δ.Σ, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3693/2008 όπως τροποποιή-θηκε με το άρθρο 33 παρ. 5 του ν.4170/2014, ανακοινώνει την προσωρινή ανάκληση της επαγγελματικής άδειας της εταιρίας «ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» .

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης