Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

1. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προσκαλεί σύμφωνα προς την υπ΄ αριθ. 109/θ3ο/23-10-2015 Απόφαση του Δ.Σ., το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που πληρεί τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης του Τμήματος Λογιστικών Θεμάτων και Μελετών της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ 136/5-6-2003) και τα άρθρα 19, 22, 23 και 24 του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ 94 Α΄/19-6-2009).
2. Υπάλληλοι Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που υπηρετούν στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, προσκαλούνται να υποβάλουν αίτηση με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 04-12-2015 .
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την παραπάνω θέση Προϊσταμένου Μονάδας, έχουν υπάλληλοι με σχέση Εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετούν στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις (κλάδος, κατηγορία), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ 94 Α΄/19-6-2009), ήτοι υπάλληλοι κατηγορίας ΕΕΠ του κλάδου Οικονομολόγων, με τα κάτωθι προσόντα:
 πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης,
 επιτυχής περάτωση των επαγγελματικών εξετάσεων του ΣΟΕΛ, ή του ACCA, ή του ICAEW,
 πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε ελεγκτική εταιρεία
 άριστη κατάρτιση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), καθώς και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ),
 εμπειρία σε ελέγχους εισηγμένων εταιριών, συμμετοχή σε ελέγχους ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
 άδεια άσκησης επαγγέλματος νόμιμου ελεγκτή, ή να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 10 του νόμου 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174/25.8.2008) για την απόκτηση της.
 άριστη γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείου,
 άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, 2. Κωλύματα υποψηφιότητας Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν κωλύματα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α’). Επισημαίνεται ότι τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. 3. Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων i. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ 94 Α΄/19-6-2009), όπου ειδικά για το Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ισχύουν τα εξής: Μετά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί πληρώσεως της θέσεως, την προκήρυξη της θέσεως δια δημοσιεύσεως και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., έναν αντιπρόεδρο και ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. Η ανωτέρω Επιτροπή πέραν των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στο ανωτέρω σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, αξιολογεί και την εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, καθώς και τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσεως, που πρόκειται να καταλάβει. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) στάδια: α) Αξιολόγηση των υποψηφίων, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο, βάσει των βιογραφικών τους. β) Πρακτική δοκιμασία και διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων. ii. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, ως το συνημμένο παράρτημα Α, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@elte.org.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων
Βουλής 7 ,
5ος όροφος
Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Λ.Τ.Ε. www.elte.org.gr, ήτοι από τις 30 Νοεμβρίου 2015 έως και τις 04 Δεκεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι η αίτηση, προκειμένου να είναι έγκυρη, απαιτείται να φέρει υπογραφή, [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της]. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου iii. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο παράρτημα Β. iv. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.