010/2015 – Έκδοση Λογιστικής Οδηγίας του Νόμου 4308/2014.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησής και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2γ του άρθρου 4 του Νόμου 3148/2003 καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), εκδίδει την ακόλουθη Λογιστική Οδηγία του Νόμου 4308/2014. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 15 του Ν. 4308/2014 δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΛΤΕ, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7, 30 και 39 παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον και από πλευράς φορολογικής διοίκησης.

009/2015 – Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων αναφορών πρακτικής άσκησης.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 002/2015 Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ, η προθεσμία υποβολής των ετήσιων αναφορών πρακτικής άσκησης για υποψήφιους νόμιμους ελεγκτές για ελέγχους που αφορούν τη χρήση 2014 παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2015.

008/2015 – Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

H Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχωνανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του άρθρου47 παρ. 5 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Β ́237/31-10-2014), το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ αποτελείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιό της και από δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(ΝΣΚ),τα οποία ορίζονται απότην Ολομέλειά του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εφόσον τηρούνται οι όροι της απαρτίας και νόμιμης σύνθεσης του οργάνου.

Κανονιστική Πράξη 003/2015 – Μετάφραση του διεθνούς προτύπου 3420 της IFAC.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αποφασίζει την έγκριση της επίσημης μετάφρασης του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3420 της IFAC στην ελληνική γλώσσα.

Δελτίο Τύπου 19/08/2015 – Σύναψη Συμφωνίας ΕΛΤΕ – PCAOB.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η σύναψη διμερούς συμφωνίας με την ομόλογη εποπτική αρχή των Η.Π.Α. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), αναφορικά με την εποπτεία των ελεγκτικών εταιρειών που υπόκεινται στις κανονιστικές διατάξεις των εν λόγω ρυθμιστικών αρχών.

007/2015 – Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF.

Σας ενημερώνουμε ότι με τη λήξη των εργασιών της Ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε στο Brisbane της Αυστραλίας στις 24-26 Ιουνίου 2015, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των μη συμμορφούμενων χωρών προς τα πρότυπα της FATF, ως ακολούθως:

004/2015 – Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αριθμοί μητρώου νόμιμων ελεγκτών.

Η Επιτροπή Λογιστική Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει ότι στην από 25-5-2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τη χορήγηση αδειών ασκήσεων επαγγέλματος νόμιμων ελεγκτών, οι οποίοι καταχωρούνται στο Δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ ως εξής :

001/2015 – Πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών.

Έχοντας υπόψη:

1. Το εδάφιο γ ́ του άρθρου 43 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α ́/174/25.8.2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από με το άρθρο 33 παρ. 20 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α ́163/12.7.2013) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,ρύθμιση θεμάτων της ΕΛΤΕ, αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδείας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου.

Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ελεγκτικής εταιρείας (“ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 003/2017”)

Δελτίο Τύπου 07/05/2015 – 14η Συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG).

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) συμμετείχε στη 14η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG) που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη.