Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η ΕΛΤΕ αναδείχτηκε ως o κύριος φορέας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning) «Strengthening capacities of the Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision in Georgia», μετά από προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιλογή αναδόχου.

Το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος, είναι η υποστήριξη της αντίστοιχης εποπτικής αρχής της Γεωργίας (SARAS), για την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών αναφορικά με το ελεγκτικό επάγγελμα, την εγκαθίδρυση ενός σταθερού συστήματος ποιοτικών ελέγχων, την επιβολή των απαιτήσεων εταιρικής αναφοράς (corporate reporting) και την εφαρμογή των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,2 εκ ευρώ και η διάρκεια υλοποίησής του αφορά τη χρονική περίοδο 2018 – 2020. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν ειδικοί εμπειρογνώμονες που θα παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη.

 

Η ελληνική πρόταση

Επικεφαλής (Project Leader) του προγράμματος ορίσθηκε ο Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) παρουσίασε την ελληνική πρόταση σε εκπροσώπους της Ε.Ε. και της Γεωργίας.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της ελληνικής πρότασης ήταν η εξωστρέφεια που έχει επιδείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΕΛΤΕ με τις ομόλογες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς αρχές. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης (Twinning) στη Γεωργία, το οποίο αναμένεται, μεταξύ άλλων, να ενδυναμώσει τις σχέσεις των δύο χωρών.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Παπαδέας

 

*Τα προγράμματα διδυμοποίησης (twinning) είναι μία σημαντικότατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχει να υποβοηθήσει την ένταξη των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και των χωρών της Μεσογείου και των πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών. Στοχεύει στην δημιουργία και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων δημοκρατικών θεσμών, οργάνων και υπηρεσιών των χωρών αυτών, την εγκαθίδρυση της οικονομίας
της αγοράς, την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου και τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας στις ανωτέρω χώρες Μέσα υλοποίησης είναι κατά κύριο λόγο η αδελφοποίηση Υπουργείων και Δημοσίων φορέων των κρατών μελών με αντίστοιχους φορείς των δικαιούχων χωρών και οι μακροπρόθεσμες αποσπάσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων του Δημοσίου τομέα στις χώρες αυτές, οι οποίοι βοηθούν και κατευθύνουν τους ομολόγους τους στις χώρες αυτές.
Άλλα μέσα υλοποίησης είναι η αποστολή εμπειρογνωμόνων για σύντομο χρονικό διάστημα και η διοργάνωση
σεμιναρίων.