Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες στα γραφεία της EFRAG πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των ειδικευμένων σε θέματα οικονομικής πληροφόρησης τεχνικών συμβούλων (EFRAG TEG) με τη συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG CFSS) .

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα. Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στην συνάντηση αφορούσαν :

α) Επικαιροποίηση της αναφοράς που περιλαμβάνεται στο Δ.Π.Χ.Α 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (παραγρ. 11) σε σχέση με ορισμούς (definitions) που προβλέπονται στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο (Revised Conceptual Framework).

β) Λογιστικές αρχές και Λογιστικές εκτιμήσεις (Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8).

γ) Χρηματοπιστωτικά μέσα με συστατικά Ιδίων Κεφαλαίων (Financial Instruments with Characteristics of Equity).

δ) Ενημέρωση σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα της EFRAG.

ε) Ρυθμιζόμενες δραστηριότητες (Rate-regulated Activities) – Απαιτήσεις και στόχοι γνωστοποιήσεων.

 

Ο Β ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Χαράλαμπος Ξένος