003/2016 – Τροποποίηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο.

Με την υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000162ΕΞ2016/Χ.Π. 261/2-2-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τρο-ποποιείται η υπ΄αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000028ΕΞ2015/12-1-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί της σύστασης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο, ως ακολούθως:

002/2016 – Επιλογή Δείγματος Φακέλων για τη διενέργεια Ποιοτικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνο-ντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003, όπως ισχύει, την Κανονιστική Πράξη υπ΄ αριθμ. 007/2010 και την Ανακοί-νωση υπ΄ αριθμ. 001/2016 αναφορικά με τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων ανακοινώνει ότι :

001/2016 – Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων Έτους 2016.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003 όπως ισχύει, καθόρισε και ρύθμισε το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων για το έτος 2016. Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν στα ελεγκτικά γραφεία λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

012/2015 – Έγκριση προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί ότι στην υπ.αρ. 108/9-10-2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και λαμβάνοντας υπόψη :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου.

    1. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προσκαλεί σύμφωνα προς την υπ΄ αριθ. 109/θ3ο/23-10-2015 Απόφαση του Δ.Σ., το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που πληρεί τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης του Τμήματος Λογιστικών Θεμάτων και Μελετών της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών[…]

011/2015 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απόδοση της εισφοράς 1% υπέρ ΕΛΤΕ.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4170/2013, οι ελεγκτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιρειών, αποδίδουν στην ΕΛΤΕ το 1% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων τους.

Δελτίο Τύπου 03/11/2015 – 16η Συνάντηση του European Audit Ιnspection Group (EAIG).

Η 16η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG) πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις 27 & 28 Οκτωβρίου 2015. Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους της κυβέρνησης της Μάλτας, ο κ. Edward Scicluna, Υπουργός Οικονομικών.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα εργασίας του EAIG για το 2016 και την επικαιροποίηση του υφιστάμενου προγράμματος της Κοινής Ελεγκτικής Μεθοδολογίας (Common Audit Inspection Methodology – CAIM) που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από τα μέλη του EAIG. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) και του International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

010/2015 – Έκδοση Λογιστικής Οδηγίας του Νόμου 4308/2014.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησής και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2γ του άρθρου 4 του Νόμου 3148/2003 καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), εκδίδει την ακόλουθη Λογιστική Οδηγία του Νόμου 4308/2014. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 15 του Ν. 4308/2014 δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΛΤΕ, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7, 30 και 39 παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον και από πλευράς φορολογικής διοίκησης.

009/2015 – Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων αναφορών πρακτικής άσκησης.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 002/2015 Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ, η προθεσμία υποβολής των ετήσιων αναφορών πρακτικής άσκησης για υποψήφιους νόμιμους ελεγκτές για ελέγχους που αφορούν τη χρήση 2014 παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2015.