Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 15 Οκτωβρίου 2018 το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (The International Auditing andAssurance Standards Board —IAASB) διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη συνάντηση της ομάδας εργασίας,σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων κατά την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000).

Ο βασικός στόχος είναι να καταστεί δυνατή η συνεπής εφαρμογή του ISAE 3000 στις νεοεμφανιζόμενες μορφές εξωτερικής αναφοράς (Εmerging forms of external reporting -EER) και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις εκθέσεις διασφάλισης που προκύπτουν από τους χρήστες των εν λόγω αναφορών. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή ISAE 3000.

Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου είκοσι (20)φορείς του κλάδου, μεταξύ αυτών και η ΕΛΤΕ, και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις νέες εξελίξεις και τάσεις κατά την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000. Παράλληλα,συζητήθηκε και ένα σχέδιο με τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) σχετικά με την καθοδήγηση ως προς την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000).

Το σχέδιο με τις κατευθυντήριες γραμμές θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης τον Ιανουάριο 2019.

Ο Α ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος