Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η EE λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, και ιδίως τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της FATF, σχετικά με τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες τρίτες χώρες καθώς και το γεγονός ότι η FATF επισήμανε ότι το Πακιστάν έχει στρατηγικές ανεπάρκειες στο σύστημά του για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), που θέτουν σε κίνδυνο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, προχώρησε στην τροποποίηση του Κανονισμού 2016/1675 με την προσθήκη του Πακιστάν στον κατάλογο της ΕΕ σχετικά με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

Ο Κανονισμός κατέστη οριστικός και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L246 της 2ας Οκτωβρίου 2018 ,ισχύει από τις 22 Οκτωβρίου 2018, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος

Σχετικό link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.246.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:246:TOC

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος