Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 24 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η 8η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB), στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Κύρια σημεία της συνάντησης

Τα μέλη ενέκριναν το πρόγραμμα εργασίας του CEAOB και των υποομάδων του για το 2019. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την υιοθέτηση σχολίων στο σχέδιο έκθεσης του IAASB για το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 315, τους δείκτες παρακολούθησης της αγοράς που θα χρησιμοποιηθούν για τις επόμενες αναφορές παρακολούθησης των εθνικών αγορών και την τεχνική αξιολόγηση της επάρκειας τρίτων χωρών. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το Brexit καθώς και θέματα σχετικά με τον εσωτερικό Κανονισμό του CEΑΟB.

Τέσσερα μέλη του CEAOB παρουσίασαν τα συστήματα δημόσιας εποπτείας τους επικεντρώνοντας στις πρόσφατες αλλαγές των συστημάτων τους και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με τα άλλα μέλη.

Οι πρόεδροι των υποομάδων ενημέρωσαν σχετικά με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν κυρίως τις διαφορές μεταξύ των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και του εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, τα ερωτηματολόγια προς τις επιτροπές ελέγχου, τις αξιολογήσεις τρίτων χωρών που είναι σε εξέλιξη και την κατάρτιση δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος