Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 022/2018 Συνεχής εκπαίδευση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αρ. 005/2017 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ, τα άρθρα 12 και 14 του ν.4449/2017 αναφορικά με τη συνεχή εκπαίδευση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διατήρηση της επαγγελματικής τους άδειας, αποφάσισε τα κάτωθι :

1) Επτακόσιοι εβδομήντα επτά (777) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω Κανονιστικής Πράξης για τη συνεχή εκπαίδευση για την τριετία 2015-2017.

2) Οκτώ (8) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω Κανονιστικής Πράξης για τη συνεχή εκπαίδευση για την τριετία 2015-2017.

3) Εβδομήντα ένας (71) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές , που δεν ασκούν το επάγγελμα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω Κανονιστικής Πράξης για τη συνεχή εκπαίδευση για την τριετία 2015-2017.

Για τις περιπτώσεις (2) και (3), το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα προβεί στη διαδικασία να ανακαλέσει την εγγραφή των ανωτέρω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος