ΦΕΚ1495

Τροποποίηση του κεφαλαίου Β΄ της κανονιστικής πράξης 001/2017 της ΕΛΤΕ «Οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων και συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 2592) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

016/2020 – Ανακοίνωση της FATF για τη Δημοκρατία Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Σας ενημερώνουμε ότι η FATF ανακοίνωσε την 21η Φεβρουαρίου 2020 την έξοδο της Δημοκρατίας Τρινιντάντκαι Τομπάγκο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

015/2020 – Ανακοίνωση της FATF, Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση

Οι δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου έχουν σημαντικές στρατηγικές ελλείψεις στο καθεστώς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Για όλες τις χώρες που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, η FATF καλεί όλα τα μέλη και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι χώρες καλούνται να εφαρμόσουν αντίμετρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους τρέχοντες κινδύνους ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (ΞΧ/ΧΤ/PF) που προέρχονται από τη χώρα. Αυτός ο κατάλογος συχνά αναφέρεται εξωτερικά ως «μαύρη λίστα»/blacklist.

014/2020 – Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 4577/07.02.2020

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’ αρ. 184/27-04-2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των σχετικών διαδικασιών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Γ.Π.Β1.Β2/4577/24.01.2020 (ΦΕΚΒ ́380/07.02.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, αναφορικά με τον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης, ότι για την ελεγκτική εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης θα συντάσσεται έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

013/2020 – Υποβολή Εκθέσεων Διαφάνειας

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 011/2018 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014 και το άρθρο 45 ν. 4449/2017, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας το αργότερο εντόςτεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους. Η εν λόγω έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και παραμένει διαθέσιμη εκεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο.

012/2020 – Μέτρα για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και τη λειτουργία της ΕΛΤΕ λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID 19)

Η ΕΛΤΕ συνεχίζοντας την αποστολή της ως δημόσιος λειτουργός, λαμβάνει μέτρα προσαρμόζοντας τη δραστηριότητά της στις δυσκολίες που συνδέονται με την κρίση λόγω της πανδημίας, κατά όλη τη διάρκεια της περιόδου περιορισμού της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) περί των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της έξαρσης του Κορωναιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.