Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 011/2018 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014 και το άρθρο 45 ν. 4449/2017, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας το αργότερο εντόςτεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους. Η εν λόγω έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και παραμένει διαθέσιμη εκεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο.

 

Η ΕΛΤΕ, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και στα πλαίσια των εποπτικών της καθηκόντων, είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών με τις παραπάνω κείμενες διατάξεις αποσκοπώντας στην ενίσχυση της συνέπειας της οικονομικής πληροφόρησης των ελεγκτικών εταιρειών αλλά και των δικτύων στα οποία ανήκουν.

 

Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος