ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2693 ΕΞ / 22.12.2020

Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων κοινωφελούς ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών)

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2761 ΕΞ / 19.11.2020

Λογιστικός χειρισμός των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2641 ΕΞ / 10.11.2020

Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

 Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

 Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

 Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

Eπηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές