ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2693 ΕΞ / 22.12.2020

Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων κοινωφελούς ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών)

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2761 ΕΞ / 19.11.2020

Λογιστικός χειρισμός των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.