Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’ αρ. 184/27-04-2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των σχετικών διαδικασιών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Γ.Π.Β1.Β2/4577/24.01.2020 (ΦΕΚΒ ́380/07.02.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, αναφορικά με τον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης, ότι για την ελεγκτική εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης θα συντάσσεται έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος