011/2020 – Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 τουν. 3148/2003όπωςισχύει,ταάρθρα17και41τουΚανονισμούΕΕ537/2014καιτοάρθρο52τουν.4449/2017,ταοποίαπεριέχουντιςδιατάξειςαναφορικάμετη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του υποχρεωτικού ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, εκδίδει την παρούσα οδηγία.

010/2020 – Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες

      Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνουν ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα, www.ependyseis.gr,στην ενότητα «Υποστηρικτικό υλικό» του νόμου 4399/2016 τα υποδείγματα των βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσεων σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 133829/23-12-2019 (Β ́4789/24-12-2019). Ρυθμίζεται συνεπώς,[…]

009/2020 – Μέτρα διευκόλυνσης για τις ελεγκτικές εταιρείας σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19)

      Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’αρ. 183/26-3-2020 Συνεδρίασή του και στα πλαίσια λήψης μέτρων διευκόλυνσης λόγω της δυσκολίας λειτουργίας των ελεγκτικών εταιρειών,ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19), αποφάσισε την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για παράταση υποβολής της εισφοράς του μηνός Μαρτίου 2020 του ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των[…]

008/2020 – Ένταξη υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου στους Κ.Α.Δ. με τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού Covid-19

Η πανδημία του κορονοϊούCovid-19 έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και επηρεάζει σημαντικά τις εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους.Οβαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξάπλωση του παραμένει σημαντικόςενώκεντρικό θέμα συζήτησης αποτελούν, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σεεπίπεδο μεμονωμένων χωρών, οι οικονομικές επιπτώσεις του, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου.

007/2020 – Δημόσια διαβούλευση για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες από μεγάλες επιχειρήσεις

Είναι σημαντικό οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν τη γνωστοποίηση (disclosure) μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως αυτό προκύπτει και από την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(European Green Deal). Οι χρήστες αυτών των πληροφοριών, κυρίως οι επενδυτές και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ζητούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες από τις εταιρείες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και επιπτώσεις. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναθεωρήσει την Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση το 2020,ως μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση των βάσεων για βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό αντικατοπτρίζει επίσης τις παγκόσμιες τάσεις, με διάφορους φορείς να ζητούν να εξεταστεί μια νέα κανονιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

006/2020 – Επισήμανση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών – ΕΦΕΕ (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) σχετικά με τις σημαντικές περιοχές ενόψει του αντίκτυπου του κορωνοϊού (Covid-19) στους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών

    Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και επηρεάζει σημαντικά τις εταιρείες και τους ελεγκτές τους. Ενώ οι ελεγκτές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα απαιτούμενα πρότυπα, το CEAOB επιθυμεί να επισημάνει ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές,λόγω της άνευ προηγουμένου έκτασης της έξαρσης, η οποία θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις[…]

005/2020 – Οδηγία προς του ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19)

      Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), δεδομένης της τρέχουσας συγκυρίας, εκδίδει την παρούσα οδηγία αναφορικά με τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. Καθώς ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19 παραμένει σημαντικός,[…]

004/2020 – Σημαντική ενημέρωση για τον Covid-19

Στο πλαίσιο της άμεσης και υπεύθυνης αντιμετώπισης του κορωνοϊού (Covid-19), που πλήττει παγκοσμίως τις περισσότερες χώρες, εφιστούμε την προσοχή σας στην προτεραιότητα της ΕΛΤΕ για την ασφάλεια των εργαζομένων της, των εργαζομένων στις εποπτευόμενες από αυτήν ελεγκτικές εταιρείες και των λοιπών συνεργατών της, αποφασίζει, έως την εξομάλυνση της υπάρχουσας κατάστασης, τα κάτωθι: