Αθήνα, 19.05.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 862 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 862/2020

 

ΘΕΜΑ : Κρατική ενίσχυση δοθείσα στο πλαίσιο του ν.3908/2011, λογιστικός χειρισμός, και απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ξενοδοχειακή ΑΕ ιδρυθείσα το 2008 προέβη σε επένδυση ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η οποία υπήχθη στον ν.3299/2004. Η επιχορήγηση εισπράχθηκε κατά το 1/2 το 2010 και κατά το υπόλοιπο 1/2 το 2013.

Ακολούθως, το 2014 η ίδια ΑΕ προέβη σε νέα επένδυση ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η οποία υπήχθη στον ν.3908/2011. Η επιχορήγηση εισπράχθηκε κατά τα 2/7 το 2018 και κατά τα υπόλοιπα 5/7 το 2020.

Σύμφωνα με το ά. 23§1 ν. 4308/2014 και τη συναφή Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του : «Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν (…)».

Η εν λόγω ΑΕ για την πρώτη επιχορήγηση αναγνώρισε το ποσό ως αποθεματικό στο λογαριασμό 41.10 “επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων”, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και το αποτυπώνει εφεξής στις οικονομικές της καταστάσεις στην Καθαρή Θέση και όχι στις Υποχρεώσεις, κάνοντας χρήση της μεταβατικής διάταξης του ά. 37 του ως άνω νόμου.

Για τη δεύτερη επιχορήγηση, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
1. Ποιος είναι ο ορθός λογιστικός χειρισμός επιχορήγησης παγίων που καταβάλλεται από το Δημόσιο σύμφωνα με τον ν.3908/2011, εφόσον αυτή εισπράχθηκε μετά την 1.1.2015; Πρέπει επί της επιχορήγησης να διενεργηθούν αποσβέσεις και να μεταφέρεται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδο, όπως προβλέπει το ά. 23§1ν.4308/2014 και η σχετική Λογιστική Οδηγία, ή πρέπει να παραμείνει ως ειδικό φορολογικό αποθεματικό σύμφωνα με το ά. 14 §10 ν.3908/2011 ;
2. Σε περίπτωση που υπερισχύει η ειδικότερη διάταξη του ν.3908/2011, ερωτάται εάν τυγχάνει εφαρμογής η πρόβλεψη του ν.4308/2014 και της Λογιστικής Οδηγίας περί αναγνώρισης της επιχορήγησης ως υποχρέωσης, ή η επιχορήγηση αναγνωρίζεται ως αποθεματικό απευθείας σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων (καθαρή θέση), όπως συνέβαινε μέχρι 31.12.2014 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014), αντιμετωπίζουν λογιστικά τις κρατικές επιχορηγήσεις με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 «Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι» του ν. 4308/2014.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι: “Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε”.

Ο ν. 3908/2011 είναι φορολογικός νόμος με αναπτυξιακό περιεχόμενο, δεδομένου ότι θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, των οποίων χρήση μπορούν να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις πρέπει να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ως «αφορολόγητο αποθεματικό», δεν υπόκεινται σε απόσβεση και δεν επιτρέπεται η διανομή τους πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 «Πρώτη εφαρμογή» του ν. 4308/2014 παρασχέθηκε η δυνατότητα, επιχορηγήσεις που είχαν ληφθεί πριν την 1.1.2015 (ημερομηνία πρώτης εφαρμογής των Ε.Λ.Π.), να συνεχίσουν να παρακολουθούνται στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Επομένως, οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και άρα εφαρμόζουν το άρθρο 23 του ν. 4308/2014, θα παρακολουθούν τις κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες έχουν εισπραχθεί ή η είσπραξή τους έχει καταστεί οριστική μετά την 1.1.2015, ως υποχρέωση (αναβαλλόμενο έσοδο) στη λογιστική βάση και ως «αφορολόγητο αποθεματικό» στη φορολογική βάση. Με την τμηματική απόσβεση της υποχρέωσης (αναβαλλόμενου εσόδου) θα ανασυστήνεται το «αφορολόγητο αποθεματικό» και στη λογιστική βάση.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης