Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

 
Η ΕΛΤΕ συνεχίζοντας την αποστολή της ως δημόσιος λειτουργός, λαμβάνει μέτρα προσαρμόζοντας τη δραστηριότητά της στις δυσκολίες που συνδέονται με την κρίση λόγω της πανδημίας, κατά όλη τη διάρκεια της περιόδου περιορισμού της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) περί των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της έξαρσης του Κορωναιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Όσον αφορά τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες, η ΕΛΤΕ θα συνεχίσει να εκπληρώνει το έργο της σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όμως υπόψη τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, οι ποιοτικοί έλεγχοι της ΕΛΤΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ανατεθεί βάσει τη ςυπ’ αρ. 155/4/19-10-2018 Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) προσαρμόζονται ως εξής:

  • Η ΕΛΤΕ αναστέλλει όλους τους επιτόπιους ποιοτικούς ελέγχους και θα επικαιροποιήσει εκ νέου τη θέση της, ανάλογα με τα όποια μέτρα ληφθούν στο τέλος αυτής της περιόδου.
  • Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα διεξάγονται εξ’ αποστάσεως και η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας ωστόσο την ασφάλεια των δεδομένων που ανταλλάσσονται. Οι όροι και οι προθεσμίες για τη διαβίβαση αυτών των εγγράφων ή/και πληροφοριών θα καθοριστούν σε συνεργασία με τις ελεγκτικές εταιρείες και κατά περίπτωση, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένοι περιορισμοί τους.
  • Οι προγραμματισμένες συναντήσεις κατά τη διάρκεια των ποιοτικών ελέγχων (έναρξη, λήξη κλπ), θα γίνονται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Η χρήση του κατάλληλου λογισμικού θα συμφωνείται κατά περίπτωση με τις ελεγκτικές εταιρείες, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια των επικοινωνιών.
  • Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνωντης ΕΛΤΕ (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου και Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης) θα διενεργούνται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

    Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
    Παναγιώτης Γιαννόπουλος