040/2022 – Ελεγκτικό Πλαίσιο διενέργειας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει των διατάξεων του ν.4706/2020 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ελεγκτικό Πλαίσιο διενέργειας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει των διατάξεων του ν.4706/2020 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

039/2022 – Amendments to IAS 1 and the Impact on the ISAs: Disclosure of Material Accounting Policy Information

Amendments to IAS 1 and the Impact on the ISAs: Disclosure of Material Accounting Policy Information

037/2022 – Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

036/2022 – Εκδήλωση για την παρουσίαση της κοινής έκθεσης του ACCA και της ΕΛΤΕ με θέμα τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες

Εκδήλωση για την παρουσίαση της κοινής έκθεσης του ACCA και της ΕΛΤΕ με θέμα τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες

034/2022 – Comment letter relating to the IAASB’s Proposed Narrow Scope Amendments to ISA 700 (Revised) and ISA 260 (Revised) as a Result of the Revisions to the IESBA Code

Comment letter relating to the IAASB’s Proposed Narrow Scope Amendments to ISA 700 (Revised) and ISA 260 (Revised) as a Result of the Revisions to the IESBA Code

033/2022 – Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου για τον έλεγχο των Στρατηγικών Επενδύσεων

Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου για τον έλεγχο των Στρατηγικών Επενδύσεων

032/2022 – ISA 805 (REVISED), Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement, ISA 800 (REVISED), Special Considerations – Audits of financial statements prepared in accordance with special purpose framework

ISA 805 (REVISED), Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement,
ISA 800 (REVISED), Special Considerations – Audits of financial statements prepared in accordance with special purpose framework