Το IAASB ενέκρινε και δημοσίευσε το προσχέδιο του προτεινόμενου Διεθνούς Προτύπου Διασφάλισης Βιωσιμότητας ISSA 5000 (International Standard on Sustainability Assurance ISSA 5000 General Requirements for Sustainability Assurance Engagements), που είναι ανοιχτό για σχολιασμό έως την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Το προτεινόμενο ISSA 5000 παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση για αναθέσεις διασφάλισης βιωσιμότητας που σκοπεύει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις αναφερόμενες πληροφορίες βιωσιμότητας. Ισχύει για πληροφορίες σχετικά με όλα τα θέματα βιωσιμότητας που προετοιμάζονται σύμφωνα με οποιοδήποτε πλαίσιο αναφοράς βιωσιμότητας, ανεξάρτητα από τον μηχανισμό αναφοράς των πληροφοριών (π.χ. την ετήσια έκθεση ή μια μεμονωμένη έκθεση βιωσιμότητας).

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ    

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος