Ανακοινώνεται η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, που αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, στην ελληνική νομοθεσία.

Οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023. Τα σχόλια θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη του θέματος  Corporate Sustainability Reporting Directive (Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας) και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elte.org.gr. Σημειώνεται ότι δίνεται και η δυνατότητα υποβολής σχετικών ερωτημάτων στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τα σχόλια που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση θα τεθούν υπόψιν της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 82294/15/9/2023  απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας.

Η Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) απορρέει από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοσιοποίηση, από τις εταιρείες, των κλιματικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Εισάγονται επίσης υποχρεωτικά πρότυπα υποβολής των εκθέσεων που αναπτύχθηκαν από την EFRAG (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά), τα οποία εγκρίθηκαν από την ΕΕ την 31-7-2023.

Οι εταιρείες που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια αναφορά στην έκθεση διαχείρισης σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG) καθώς και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ που θα είναι γνωστά ως European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Οι πληροφορίες για τη βιωσιμότητα θα υπόκεινται σε περιορισμένη διασφάλιση (έλεγχο) μέχρι την έγκριση προτύπων εύλογης διασφάλισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι επιλογές της εν λόγω Οδηγίας που δίνονται στα κράτη – μέλη και  παρατίθενται στο Προσάρτημα Ι.

 

Παναγιώτης  Γιαννόπουλος

Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464

&

Πρόεδρος της ΕΛΤΕ