Αθήνα, 26/7/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 978 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές ενισχύσεων

Σε νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία έχει καταβληθεί ενίσχυση αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης της (πχ ενίσχυση κτηνοτρόφων-εγκύκλιος 600/102813, ΦΕΚ Β 1852/14-4-2022) και έχει ενισχυθεί και με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, εκ της οποίας  το ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο είναι αφορολόγητο και κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, υπάγεται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013.

Παρακαλώ όπως αναφέρετε τις λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού και για τις 2 πιο πάνω περιπτώσεις:

Α) σε περίπτωση που αποφασίζεται διανομή των ενισχύσεων

Β) σε περίπτωση που δεν αποφασίζεται διανομή. Σχηματίζεται ειδικό αποθεματικό; Σε επόμενη χρήση τα συγκεκριμένα αποθεματικά μπορούν να συμψηφιστούν με ζημιές ή διανέμονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ζημιών;

Απάντηση:

Το Σ.ΛΟ.Τ. έχει αρμοδιότητα την ερμηνευτική καθοδήγηση επί θεμάτων λογιστικής τυποποίησης κατά την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α.

Τα θέματα διανομής κερδών ανωνύμων εταιρειών και ειδικότερα ο σχηματισμός τακτικού και άλλων αποθεματικών αλλά και η διανομή πρώτου μερίσματος ρυθμίζονται από το δέκατο τμήμα του ν. 4548/2018, ανεξάρτητα από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (Δ.Π.Χ.Α. ή Ε.Λ.Π.).

Στο συγκεκριμένο ερώτημα και οι δυο περιπτώσεις, λογιστικώς θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις τόσο κατά τα Ε.Λ.Π. όσο και κατά τα Δ.Π.Χ.Α., ενώ φορολογικώς, υπάγονται σε φόρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δίχως τη δυνατότητα συμψηφισμού με ενδεχόμενες φορολογικές ζημίες.

Σε περίπτωση μη διανομής των σχετικών ενισχύσεων, η Εταιρεία θα πρέπει να παρακολουθεί τα ποσά αυτά σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 42 «Κέρδη εις νέον», με βάση το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., ή του λογαριασμού 49 «Αποτελέσματα εις νέον» με βάση το Παράρτημα Γ του ν.4308/2014.

Το Σ.ΛΟ.Τ., έχει δώσει σχετικές γνωματεύσεις (υπ.αριθμ. 2772/2019, 1367/2016 και 1049/2015) για θέματα αφορολόγητων αποθεματικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Συρούνης

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος Χαλέβας

Γεώργιος Παπαναστασόπουλος