Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 33 του ν. 4449/2017 ενέκρινε την Κανονιστική Πράξη 155/4/19.10.2018 αναφορικά με την ανάθεση του ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών.

Σκοπός της εν λόγω Κανονιστικής Πράξης είναι  η ανάθεση του ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών που διενεργούν ελέγχους σε οντότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στη περίπτωση 12 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017, στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) της παρ.12 του άρθρου 33 του ν. 4449/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της εν λόγω Κανονιστικής Πράξης και την υπ’ αριθμ. 213/22/1/2019 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) ως κάτωθι:

  • Πρόεδρος και Υπεύθυνος Συντονισμού της λειτουργίας της ΕΠΕ, ορίζεται ο Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Εμμανουήλ Δεδούλης,
  • Τακτικό Μέλος, ο τ. ΟΕΛ κ. Ιωάννης Καραλής και αναπληρωτής του, ο τ. ΟΕΛ κ. Χαράλαμπος Σταθάκης
  • Τακτικό Μέλος, ο τ. ΟΕΛ κ. Δημήτριος Ποταμίτης και αναπληρωτής του, ο ΟΕΛ σε Αναστολή κ. Αντώνης Παπαγεωργίου
  • Τακτικό Μέλος, ο τ. ΟΕΛ κ. Σπύρος Κορωνάκης και αναπληρωτής του, ο τ. ΟΕΛ κ. Σάββας Ανδρέου,
  • Τακτικό Μέλος, η κα Αγγελική Σαμαρά (Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μιου Μακεδονίας και μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ) και αναπληρωτής της, ο κ.Ιωάννης Φίλος (Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ).
  • Η Κανονιστική Πράξη ισχύει για τρία χρόνια από τη σύσταση της ΕΠΕ

    Ο Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
    Παναγιώτης Γιαννόπουλος