Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4449/2017 προβλέπονται τα εξής:
1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους.
2. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να αιτηθεί εγγράφως στην Ε.Λ.Τ.Ε. σε περίπτωση παύσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, παρέχοντας συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης.
3. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία σε περίπτωση παραίτησης.
4. Η διάσταση απόψεων σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων ή την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών δεν συνιστούν βάσιμους λόγους παύσης.

Β. Από την παράγραφο 210.10 (έκδοση 2015) του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (I.F.A.C), προβλέπεται ότι ο υπό διορισμό ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία, πριν αποδεχθεί τον διορισμό, είναι σκόπιμο να επικοινωνεί απευθείας με τον υπάρχοντα ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία προκειμένου να εξακριβώσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις που αφορούν την αλλαγή ώστε να μπορεί να αποφασίσει εάν είναι ενδεδειγμένο να αποδεχθεί την ανάθεση.

Γ. Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας:
1. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας υποβάλει αίτηση στην ΕΛΤΕ περί παύσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας με την οποία παρέχει επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης/παραίτησης καθώς και αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του διορισμού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας.
2. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που παύεται ή παραιτείται υποβάλλει σχετική επιστολή για την παύση ή παραίτησή του/της, καθώς και αντίγραφα της γραπτής επικοινωνίας του/της με τον υπό διορισμό ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της αλλαγής.

Δ. Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), αφού εξετάσει τα υποβληθέντα έγγραφα, εισηγείται την παύση/παραίτηση ή μη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.

Ε. Η παύση/ παραίτηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ισχύει από την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.

Η παρούσα Ανακοίνωση καταργεί την υπ’.αριθμ.003/2015 Ανακοίνωση της ΕΛΤΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ