Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 20 Μαρτίου 2019 στις Βρυξέλλες στα γραφεία της EFRAG πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των ειδικευμένων σε θέματα οικονομικής πληροφόρησης τεχνικών συμβούλων (EFRAG TEG) με τη συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG CFSS).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στην συνάντηση αφορούσαν :

α) Λογιστική αντιμετώπιση των ICO (Initial Coin Offerings) και των Token στη Γαλλία.

β) Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων – Τροποποιήσεις στα Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» και Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση Εύλογης Αξίας» όσον αφορά τις παρεχόμενες γνωστοποιήσεις που προβλέπουν.

γ) Αλλαγή λογιστικών αρχών (Προτεινόμενη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές αρχές και μεθόδους, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη»).

δ) IFRS Foundation – Εξέταση του εγχειριδίου «Due Process Handbook».

ε) Παρουσίαση της AABS’s (Australian Accounting Standards Board) σχετικά με την βελτίωση του μοντέλου ελέγχου απομείωσης που προβλέπεται από το Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». στ) Ειδικά θέματα συνενώσεων επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο(BCUCC).

ζ) Διερεύνηση ύπαρξης ενδιαφέροντος σχετικά με την δημιουργία προτύπου από την IASB βάσει του οποίου θα δίνεται απαλλαγή για μέρος των γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α., σε μικρομεσαίες θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών.

η) Παρουσίαση της AABS’s (Australian Accounting Standards Board) σχετικά με το APS2, στο οποίο δίνεται καθοδήγηση σχετικά με την αξιολόγηση της ουσιώδους επίδρασης των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και άλλων αναδυόμενων κινδύνων επί των οικονομικών καταστάσεων και την παροχή γνωστοποιήσεων σχετικά με το θέμα αυτό.

θ) Διερεύνηση ανάγκης στοχευμένων τροποποιήσεων στο Δ.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις».

ι) Επαχθείς Συμβάσεις – Δαπάνες για την εκπλήρωση συμβολαίου (Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις»).

κ) Σχολιασμός επί προτεινόμενων αλλαγών στο πλαίσιο του εγχειρήματος ανανέωσης του IFRS Practice Statement 1: Management Commentary σχετικά με το προτεινόμενο περιεχόμενο έκθεσης διαχείρισης οντοτήτων που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Συγκεκριμένα προτάθηκε η συμπερίληψη πληροφοριών στην έκθεση διαχείρισης σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη μεγεθών (forecasts) της οντότητας και της επίδρασης του φόρου στο μέλλον που ενδέχεται να μην παρέχονται από το Δ.Λ.Π. 12.

 

Ο Β ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Χαράλαμπος Ξένος