Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003 όπως ισχύει, καθόρισε και ρύθμισε το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων για το έτος 2019.

Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν στις ελεγκτικές εταιρείες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

 • Το βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα. Για την εκτίμηση της συγκέντρωσης κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ιδίως ο αριθμός ή/και η κεφαλαιοποίηση των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας και οι εκάστοτε συνθήκες αγοράς.
 • Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων.Εισαγγελικές παραγγελίες για τη διερεύνηση υποθέσεων, αρμοδιότητας της ΕΛΤΕ.
 • Αναφορές στην έκθεση του ελεγκτή οι οποίες σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας (going concern)της ελεγχόμενης εταιρείας(ΔΠΕ 570-Αναθεωρημένο).
 • Τη γνωστοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου στην έκθεση του ελεγκτή σύμφωνα με το ΔΠΕ 701 (πρώτη εφαρμογή).
 • Αιτήματα ή πληροφορίες από εποπτικές αρχές της Ελλάδας ή ομόλογες αρχές των χωρών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.
 • Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα.Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων που η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει ήδη διενεργήσει. Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε.
 • Τις τυχόν δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές ελεγκτικών υπηρεσιών σε σχέση με το μέγεθος των ελεγχόμενων οντοτήτων.
 • Τις αμοιβές υποχρεωτικού ελέγχου που αναλαμβάνεται για πρώτη φορά και είναι μικρότερες σε ποσοστό 15% και άνω από τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης.
 • Χαμηλές αμοιβές σε οντότητες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις και Νοσοκομεία.
  Η ως άνω αναφορά ενδεικτικών κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο φορέων δεν έχει την έννοια κατάταξης των κριτηρίων αυτών κατά σειρά βαρύτητας.Περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων δύναται να αποτελούν:
  α) Η αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν.4449/2017, καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικής τήρησης αυτού.
  β) Η αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των υποχρεωτικών ελέγχων που αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου και την κείμενη νομοθεσία.
  γ) Η αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας που έχει δημοσιεύσει η ελεγχόμενη ελεγκτική εταιρεία.
  δ) Η αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης προς την επιτροπή ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας (άρθρο 11 του Κανονισμού 537/2014).
  ε) Η αξιολόγηση των θεμάτων ανεξαρτησίας, των αμοιβών και της απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών, (άρθρο 21 τουν.4449/2017, άρθρο 4,5 & 6 Κανονισμού 537/2014).
  στ) Η αξιολόγηση του διορισμού των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών και της διάρκειας της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 16 & 17 του Κανονισμού 537/2014).
  ζ) Η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες του άρθρου 2 παρ. 3 του ν.4449/2017σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.4557/2018).

  Ο A ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
  Παναγιώτης Γιαννόπουλος