Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.4449/2017, θα προβεί στη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με τις κάτωθι αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχων στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος:

 

  • Την παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και της απόδοσης τους.
  • Την αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου του άρθρου 11 του Κανονισμού 537/2014,
  • Τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
  • Την επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
  • Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων προβλέπονται κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

    Ο A ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
    Παναγιώτης Γιαννόπουλος