048/2022 – Υποβολή Εκθέσεων για την Εταιρική Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Reporting)

Υποβολή Εκθέσεων για την Εταιρική Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Reporting)

047/2022 – Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB)

Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB)

044/2022 – Μέγιστη διάρκεια ανάθεσης του υποχρεωτικού ελέγχου στους κύριους εταίρους ελέγχου

Μέγιστη διάρκεια ανάθεσης του υποχρεωτικού ελέγχου στους κύριους εταίρους ελέγχου

043/2022 – Μελέτη για την Οδηγία (ΕΚ) 2006/43 (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2014/56) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 του ελεγκτικού επαγγέλματος

Μελέτη για την Οδηγία (ΕΚ) 2006/43 (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2014/56) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 του ελεγκτικού επαγγέλματος

041/2022 – Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΛΤΕ με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΛΤΕ με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία