Στις 6 Φεβρουαρίου 2024 το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (ΣΔΠΕΔ – IAASB),  εξέδωσε προς δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο (Exposure Draft) Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 (Αναθεωρημένο):  Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.

Οι πρόσφατες καταρρεύσεις εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επισημάνει τη σημασία ενός ξεκάθαρου και ενισχυμένου ρόλου των ελεγκτών σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε μια απάτη ή στην υπόνοια απάτης ως μέσο ενίσχυσης της δημόσιας εμπιστοσύνης στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις του ΔΠΕ 240 από το IAASB ενισχύουν σημαντικά το ελεγκτικό πρότυπο που αφορά τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με την απάτη:

  • ξεκαθαρίζοντας τις προσδοκίες σχετικά με την απάτη
  • προσδιορίζοντας ισχυρότερες ελεγκτικές διαδικασίες
  • αυξάνοντας την διαφάνεια σχετικά με τις ευθύνες των ελεγκτών και τις σχετικές με την απάτη διαδικασίες στην έκθεση ελέγχου.

Το IAASB έχει εκδώσει συνοδευτικά του προτεινόμενου προτύπου τον Πίνακα Θεμάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος στον οποίο γίνεται αντιστοίχιση των κύριων αλλαγών που προτείνονται στο αναθεωρημένο πρότυπο με τις ενέργειες και τους σκοπούς στην «Πρόταση Σχεδίου Υποστήριξης του Δημοσίου Ενδιαφέροντος».

Ο πίνακας επίσης επισημαίνει τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά ρύθμισης προτύπων που βρέθηκαν στο προσκήνιο ή ήταν τα πιο σχετικά για την ανάπτυξη του προτεινόμενου προτύπου:

  • δυνατότητα κλιμάκωσης (συμπεριλαμβανομένης της αναλογικότητας στην επίδραση του προτύπου σε διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη)
  • σχετικότητα (διαμέσου της αναγνώρισης και ανταπόκρισης σε ανακύπτοντα θέματα, μεταβολές στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και του ελέγχου, εξελίξεις σε λογιστικές πρακτικές ή μεταβολές στην τεχνολογία)
  • ευρύτητα (μέσω περιορισμού της έκτασης από την οποία υπάρχουν εξαιρέσεις σε αρχές που τίθενται)
  • σαφήνεια και συνοπτικότητα (για να ενισχύσει την κατανόηση και να μειώσει την πιθανότητα διαφορετικών ερμηνειών)
  • εφαρμοσιμότητα και ικανότητα να χρησιμοποιηθεί με συνέπεια και να λειτουργεί παγκοσμίως
  • δυνατότητα επιβολής μέσω ξεκάθαρα διατυπωμένων ευθυνών
  • συνοχή με το σύνολο των ΔΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης το IAASB θα εκδώσει μια σειρά από βίντεο για να βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις και την επίπτωσή τους στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Το IAASB προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν τα σχόλιά τους χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα απάντησης το οποίο είναι σχεδιασμένο να διευκολύνει μια δομημένη απάντηση και μια βελτιστοποιημένη συγκέντρωση και ανάλυση των σχολίων και απόψεων.

Η προθεσμία υποβολής απόψεων είναι η 5η Ιουνίου 2024.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο του προτεινόμενου αναθεωρημένου προτύπου, του πίνακα κύριων  αλλαγών και το υπόδειγμα απάντησης μπορεί να αναζητήσει κάποιος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-240-revised-auditor-s-responsibilities-relating-fraud-audit

 

Ο εντεταλμένος ελεγκτής της ΕΛΤΕ

Πέτρος Μενέξης