Διεθνής Δραστηριότητα

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση ποιοτικού ελέγχου και εταιρικής αναφοράς. Η συγκρισιμότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σημαίνει ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια στις διεθνής αγορές. Σημαίνει επίσης ότι οι επενδυτές ενθαρρύνονται να επενδύσουν σε ελληνικές επιχειρήσεις.
Η ΕΛΤΕ είναι μέλος σε πολλά από τα μεγαλύτερα λογιστικά δίκτυα και οργανισμούς. Η συνεργασία μας με άλλους εποπτικούς φορείς, μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, ενισχύει αυτό το έργο.
Εκτός από τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, συνεργαζόμαστε με άλλους ρυθμιστές και φορείς καθορισμού προτύπων για τον προσδιορισμό κοινών στόχων και τη μείωση του κινδύνου των ελεγχόμενων.

 

Με ποιους συνεργαζόμαστε:

European Commission

Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB)

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

Financial Stability Board

International Federation of Accountants (IFAC)

International Accounting Standards Board (IASB)

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

International Ethics Standards Board (IESBA)

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)

US Public Company Audit Oversight Board (PCAOB)

Federal Accounting Standards Board (FASB)

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)