Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε μια σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων που έχουν σκοπό να εισάγουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στο περιεχόμενο του νέου επερχόμενου ΔΠΧΑ Θυγατρικές χωρίς Δημόσια Ευθύνη: Γνωστοποιήσεις.

Σύμφωνα με το IASB, το νέο ΔΠΧΑ αφορά την χρηματοοικονομική αναφορά θυγατρικών εταιρειών που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • αποτελούν οντότητες χωρίς δημόσια ευθύνη (όπως περιγράφεται σε σχετική παράγραφο στο ΔΠΧΑ για Μικρές και Μεσαίες Οντότητες)
  • ανήκουν σε μητρική που προετοιμάζει και δημοσιεύει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου προτύπου είναι:

  • η υιοθέτησή του είναι εθελοντική
  • επιτρέπει εφαρμογή των ΔΠΧΑ με μειωμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής. Εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις αναγνώρισης, επιμέτρησης και παρουσίασης που προβλέπονται σε όλα τα υπόλοιπα ΔΠΧΑ αλλά οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των υπολοίπων προτύπων αντικαθίστανται από τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του νέου προτύπου
  • απλοποιείται η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τις θυγατρικές που πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμογής του προτύπου αυτού ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η χρησιμότητα για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών αυτών καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι για την μείωση των απαιτήσεων γνωστοποιήσεων του νέου προτύπου το IASB έχει χρησιμοποιήσει τις ίδιες αρχές που είχε χρησιμοποιήσει όταν ανέπτυξε το ΔΠΧΑ για Μικρές και Μεσαίες Οντότητες το οποίο έχει επίσης μειωμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.

Το IASB εκτιμά ότι από την μελλοντική εφαρμογή του επερχόμενου προτύπου θα προκύψουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • μειωμένο κόστος προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • απλοποίηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς
  • βελτιωμένη εφαρμογή των λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
  • χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών που εστιάζουν στους χρήστες των καταστάσεων αυτών
  • μακροπρόθεσμα συστημικά οφέλη σε όλο το οικοσύστημα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Το κείμενο του νέου ΔΠΧΑ Θυγατρικές χωρίς Δημόσια Ευθύνη: Γνωστοποιήσεις αναμένεται να εκδοθεί τον Μάϊο του 2024. Σύμφωνα με το IASB, το νέο ΔΠΧΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα υπάρχει η επιλογή να υιοθετηθεί νωρίτερα με την έκδοση του τελικού κειμένου του προτύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το νέο πρότυπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα των ΔΠΧΑ www.ifrs.org.

 

Ο εντεταλμένος ελεγκτής της ΕΛΤΕ

Πέτρος Μενέξης