Η ΕΛΤΕ είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.

Αποστολή της είναι η συνεχής ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Η ΕΛΤΕ απαρτίζεται από δύο εποπτικά συμβούλια μέσω των οποίων διενεργείται η εποπτεία της αγοράς. Μέσω του Συμβουλίου Ποιοτικών Ελέγχων (ΣΠΕ) εποπτεύονται τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards), με τα οποία ελέγχεται η συμμόρφωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών εταιρειών με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC. 

Τέλος, μέσω του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), η ΕΛΤΕ ως οιονεί σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, εισηγείται τη θέσπιση Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standards) για την Ελληνική επικράτεια και απαντά στα λογιστικά ερωτήματα των πολιτών.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ε.Λ.Τ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για τον διορισμό του Προέδρου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων απαρτίζεται από τους:

 

Πρόεδρος

Παναγιώτης Παπαδέας 
Ο Παναγιώτης Παπαδέας είναι Πρόεδρος Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και καθηγητής Λογιστικής

 

Α΄ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ορίσθηκε ως Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ και Πρόεδρος του ΣΠΕ.

Περισσότερα..

 

Β΄ Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Ξένος
Ο Χαράλαμπος Ξένος ορίσθηκε ως Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ και Πρόεδρος του ΣΛΟΤ.

 

ΜΕΛΗ

Αντώνιος Βλυσίδης

Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος

Νικόλαος Κονταρούδης

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κώστας Σφακάκης

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Νικόλαος Ηρειώτης

Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδoς